Foilsithe ar 

Fáiltíonn an tAire Foley roimh thaighde nua ar STEM agus ar Oideachas Ealaíon chun eolais a chur faoi bheartas sa réimse seo amach anseo

Foilsíodh Norma Foley TD, an tAire Oideachais, (Déardaoin an 30 Meitheamh): Athbhreithniú ar an Litríocht chun Sraith Idirghabhálacha Éifeachtacha a Aithint chun Dul i nGleic le STEM agus na hEalaíona i Suíomhanna Luathbhlianta, Bunscoile agus Iar-bhunoideachais.

 

Aithnítear sa Ráiteas Polasaí um Oideachas STEM 2017-2026 an tsineirgíocht idir oideachas STEM agus Oideachas Ealaíon ó na luathbhlianta go dtí an iar-bhunleibhéal. Aithníonn sé freisin go soláthraíonn comhtháthú STEM agus na nEalaíon, bealach smaointeoireachta atá tarraingteach, ilghnéitheach agus uilechuimsitheach dár bhfoghlaimeoirí go léir. Déantar foráil ann d'fhorbairt scileanna, eolais, dearcthaí agus luachanna laistigh agus trasna disciplíní agus i gcásanna fíorshaoil

 

Tá sé ríthábhachtach go bhforbrófar aon ghníomhartha/moltaí maidir le hoideachas STEM agus na nEalaíon i gcoinne bonn láidir taighde agus fianaise.Choimisiúnaigh an STEM agus an grúpa Comhairleach Ealaíon, foghrúpa de ghrúpa de Ghrúpa Comhairleach um Chur i bhFeidhm Oideachas STEM na Roinne, an taighde a foilsíodh inniu faoi choimirce na Roinne Oideachais. Leagann sé béim ar staidéir sa chomhthéacs oideachais náisiúnta agus idirnáisiúnta araon agus leagann sé amach príomhbhacainní agus cumasóirí maidir le hoideachas éifeachtach STEM agus Ealaíon a chur i bhfeidhm laistigh de shuíomhanna foirmiúla agus neamhfhoirmiúla araon.

 

Dúirt an tAire Foley: "Tá an-áthas orm an taighde tábhachtach seo ar oideachas STEM agus ealaíon a foilsigh. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Dr Aisling Leavy agus lena foireann sa Roinn Oideachais STEM i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach as a gcuid oibre chun an t-athbhreithniú cuimsitheach seo a chur le chéile".

 

"Tugann an t-athbhreithniú seo faoi deara go bhfuil na naisc idir STEM agus oideachas na nEalaíon ag céimeanna luatha na forbartha ag leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta araon, aithníonn sé na buntáistí a bhaineann le nochtadh d'oideachas éifeachtach STEM agus na nEalaíon agus a chumas eispéiris foghlama claochlaitheacha a sholáthar dár bhfoghlaimeoirí go léir. I measc na mbuntáistí seo tá sealbhú an eolais, na scileanna agus na ndiúscairteanna atá riachtanach le haghaidh rannpháirtíochta agus rannpháirtíochta i sochaí an lae inniu".

 

"Tugann an t-athbhreithniú dá aire go bhfuil féidearthachtaí gan deireadh ag oideachas STEM agus na nEalaíon ach d'fhonn cur chuige comhordaithe a athrú teastaíonn le hionchur ar fud an éiceachórais oideachais STEM ar fad".

 

Dúirt Cathaoirleach an ghrúpa STEM agus Ealaíon, Jane O'Hanlon, Éigse Éireann, Encountering the Arts Ireland agus Teacher-Artist Partnership:Thar ceann an STEM agus an Ghrúpa Chomhairligh Ealaíon fáiltím roimh an Athbhreithniú seo, agus roimh an taighde ar a bhfuil sé bunaithe, mar gharspriocanna tábhachtacha i STEM agus san Oideachas Ealaíon”.

 

“Tá sonraí agus anailís ar eispéireas áitiúil na hÉireann ar STEM agus ar oideachas ealaíon fós ag teacht chun cinn, cé go bhfuil an litríocht idirnáisiúnta fairsing go leor. Leagann an tAthbhreithniú béim ar a thábhachtaí atá á chinntiú go gcaomhnaítear sláine dhisciplíní aonair oideachas STEM agus na nEalaíon ach freisin an t-ollchumas a ghabhann leis na naisc chruthaitheacha idir oideachas ealaíon agus oideachas STEM. Osclaíonn rannpháirtíocht i STEM agus sna hEalaíona an doras d'eispéireas oideachais níos doimhne, níos ábhartha agus níos taitneamhaí agus táimid ag tnúth le cur le forbairt an réimse seo sna blianta amach romhainn”.

 

Dúirt príomhúdar an taighde, an Dr Aisling Leavy, Ceann na Roinne Oideachais STEM i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach: "Soláthraíonn an taighde seo an deis a bhfuil géarghá leis chun comhoibriú barántúil agus fiúntach a imscrúdú ar fud na nEalaíon agus oideachas STEM trí dhea-chleachtais agus inniúlachtaí idirnáisiúnta a aithint agus a anailísiú a chuireann le cruthaitheacht, eolas smachtaithe agus nuálaíocht a chothú”.

 

“Tá súil ag an bhfoireann taighde – ina bhfuil Claire Carroll, an Dr Ed Corry, Michelle Fitzpatrick, an Dr Miriam Hamilton, an Dr Mairéad Hourigan, Rory McGann agus an Dr Anne O'Dwyer – go mbeidh tionchar dearfach ag torthaí an taighde seo ar na heispéiris foghlama do gach foghlaimeoir i seomraí ranga gaeilge." 

 

Treoróidh an fhianaise san athbhreithniú litríochta seo gníomhartha náisiúnta chun naisc idir STEM agus oideachas na nEalaíon a fheabhsú a leagfar amach faoin dara céim Plean Forfheidhmithe Oideachais STEM, 2022-2026 atá sna céimeanna deiridh forbartha.

 

Tá an STEM agus an Grúpa Comhairleach Ealaíon tiomanta do ghníomhartha a mholadh a chumasaíonn athrú sistéamach chun aghaidh a thabhairt ar na bacainní a shainaithnítear d'fhonn  tacú le rochtain foghlaimeoirí ar rannpháirtíocht éifeachtach maidir le STEM agus oideachas na nEalaíon.

 

 

Críoch

 

Nótaí d'Eagarthóirí

 

Athbhreithniú ar an Litríocht chun Sraith Idirghabhálacha Éifeachtacha a Aithint chun Dul i nGleic le STEM agus na hEalaíona i Suíomhanna Luathbhlianta, Bunscoile agus Iar-bhunoideachais.ar fáil anseo: gov.ie - Polasaí um Oideachas STEM agus Plean Forfheidhmithe https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/653157-none/

 

Oideachas Eolaíochta, Teicneolaíochta, Innealtóireachta agus Matamaitice (STEM)

I Ráiteas Polasaí um Oideachas STEM 2017–2026, a foilsíodh i mí na Samhna 2017, leagtar amach na haidhmeanna agus na gníomhartha uaillmhianacha atá riachtanach chun eispéireas agus torthaí oideachais STEM a bhaint amach agus a fheabhsú do gach foghlaimeoir.

 

An staid reatha

Thóg an Plean Forfheidhmithe Oideachas STEM 2017-2019 ar raon athchóirithe agus tionscnamh atá ar bun cheana féin in STEM, i réimsí mar athchóiriú curaclaim agus measúnaithe, forbairt ghairmiúil múinteoirí, foghlaim dhigiteach a leabú agus dul chun cinn in oideachas tosaigh múinteoirí. Cuimsíonn na réimsí forbartha beartais agus gníomhaíochta maidir le hoideachas STEM ceithre cholún mar seo a leanas:

 • Rannpháirtíocht agus rannpháirtíocht foghlaimeoirí a chothú;
 • Cumas cleachtóirí luathbhlianta agus múinteoirí a fheabhsú;
 • Tacú le Cleachtas Oideachais STEM; agus
 • Úsáid Fianaise chun tacú le hoideachas STEM.
 •  

I measc cuid de na héachtaí atá bainte amach go dtí seo tá:

 • Comhpháirtíocht idir an Roinn Oideachais agus SFI ar ghlao Chlár Fionnachtana SFI d'fhonn deiseanna a chruthú le haghaidh rannpháirtíocht agus rannpháirtíocht mhéadaithe le STEM agus STEM agus oideachas na nEalaíon. Tá cúig thionscadal cómhaoinithe ag an Roinn agus SFI faoi ghlao 2021 agus lean an chomhpháirtíocht ar aghaidh go 2022.
 • Athchóiriú curaclaim a bhaineann le STEM chun tabhairt isteach ríomheolaíochta don Ardteistiméireacht a chur san áireamh.
 • Forbraíodh Creat FGL a thacaíonn le dearadh agus seachadadh tras-earnála FGL STEM. Cuireann an Creat FGL bonn eolais freisin faoi dhearadh forbartha gairmiúla STEM uile SFGM.
 • Foilsiú mholtaí ETIM maidir le Cothromaíocht Inscne i moltaí STEM an 8 Márta 2022 a bhfuil sé mar aidhm leo athrú sistéamach a chumasú chun aghaidh a thabhairt ar na bacainní sin agus eispéiris oideachais chuimsitheacha a chruthú do gach foghlaimeoir. Cuirfidh na moltaí seo bonn eolais faoi ghníomhartha faoin bPlean Forfheidhmithe ar Oideachas STEM 2022-2026. Tacaíonn taighde Athbhreithniú ar an Litríocht leis na moltaí seo chun Sraith Idirghabhálacha Éifeachtacha a Aithint chun Aghaidh a Thabhairt ar Chothromaíocht Inscne i STEM i Suíomhanna Luath-Oideachais, Bunscoile agus Iar-bhunoideachais a foilsíodh i mí na Samhna 2020.
 • Comhairliúcháin chun páirtithe leasmhara poiblí agus oideachais a áireamh maidir le forbairt an chéad chéim eile Plean Forfheidhmithe Oideachais STEM 2022-2026 a fhoilseofar go luath.
 • Tacaíocht leanúnach d'oideachas neamhfhoirmiúil STEM mar BTYSTE, Scifest, Science Blast, srl.

 

An Chéad Chéim Eile

 • Conas a théann foghlaim i réimsí STEM agus na nEalaíon chun tairbhe an dá thaobh laistigh de shuíomhanna foirmiúla agus neamhfhoirmiúla agus aon teorainneacha iontu a aithint.
 • Rioscaí agus dúshláin a aithint i gcur chun cinn bheartais agus chleachtais STEM agus na nEalaíon, i dtéarmaí iarmhairtí neamhbheartaithe nó tionchar comhthaobhachta a d'fhéadfadh a bheith ann.
 • Tairiscintí ábhartha, fianaise-bhunaithe/dian-argóint a aithint, a chuireann oideachas ealaíon chun cinn i gcomhthráth le hoideachas STEM agus/nó le cuimsiú na nEalaíon mar chuid lárnach d'fhoghlaim STEM agus na nEalaíon
 • Tionscnaimh nó cleachtais ar fud na hearnála náisiúnta nó idirnáisiúnta a aithint a chuireann foghlaim STEM agus na nEalaíon chun cinn