Foilsithe ar 

Taoiseach & Tánaiste a fhógairt ceapadh na hAirí Rialtais nua

D'fhógair Taoiseach Éanna Ó Coinnigh agus Tánaiste Siobhán De Bhurtúin ceapadh na hAirí Rialtais nua inniu.

Is iad na hAirí nua:

 • Tánaiste & Aire Coimirce Sóisialaí Siobhán De Bhurtúin
 • An tAire Airgeadais Micheál Ó Núnáin
 • An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Breandán Ó Húilín
 • An tAire Talmhaíochta & Cosaint Siomón O Coibheanaigh
 • An tAire Dlí, Cirt agus Comhionannais Frances Fitzgerald
 • An tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta Risteárd De Briotún
 • An tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige Séamus Ó Raghallaigh
 • An tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála Charles Flanagan
 • An tAire Sláinte Leo Varadkar
 • An tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt Pascal Ó Donnchú
 • An tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha Alastar de Faoite
 • An tAire Comhshaoil,Pobail agus Rialtais Áitiúil Alan Ó Ceallaigh
 • An tAire Oideachais agusScileanna Jan Uí Shúilleabháin
 • An tAire Ealaíon,Oidhreachta agus Gaeltachta Heather Mac Unfraidh

D'fhógair an Taoiseach agus an Tánaiste fresin:

 • Teachta Dála Pilib Ó hÓgáin mar comhalta den Coimisiún Eorpach
 • Aire Stáit, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta Gearailt De Nais
 • Aire Stáit le freagracht speisialta air mar Phríomh-Aoire (Roinn an Taoisigh agus an Roinn Cosanta) Pól Mac Eochaidh
 • Aire Stáit (Roinn an Taoisigh agus Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála)  Séamus Ó Duibhneacháin

Is iad na hAirí Stáit:

 • Micheál Ó Rinn - le freagracht speisialta air maidir le Turasóireachta agus Spóirt (An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt)
 • Caitlín Ní Loinsigh - Aire Stáit ag an Roinn Sláinte (le freagracht speisialta uirthi maidir le Cúram Príomha, Meabhair-Shláinte agus Míchumas)
 • Tom Hayes - Aire Stáit ag an Roinn Talmhaíocchta, Bia agus Mara (le freagracht speisialta air maidir le Bia, Foraoiseacht, Gairneoireacht agus Sábháilteacht Bhia)
 • Seán Ó Searlóg - Aire Stáit ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála (le freagracht speisialta air maidir le Chúnamh Forbartha Coigríche, Tionscnamh Trádála agus Comhoibriú Thuaidh Theas)
 • Damien Inglis - Aire Stáit ag Ranna an Oideachais agus Scileanna agus Post, Fiontar agus Nuálaíochta (le freagracht speisialta air maidir le Scileanna, Taighde agus Nuálaíochta)
 • Seosamh McAodha - Aire Stáit ag Ranna an Éalaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Cumarsáide, Fuinnimh agus Achmainní Nádúrtha (le freagracht speisialta air maidir le Gnóthaí Gaeltachta agus Achmainní Nádúrtha)
 • Pádraig Ó Cobhaig - Aire Stáit ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil (le freagracht speisialta air maidir le Tithíocht, Pleanáil agus Comhordú na Straitéise Tógála 2020)
 • Síomón O'hEarchaí - Aire Stáit ag Ranna an Airgeadais, Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an Taoisigh (le freagracht speisialta air maidir le hOifig na nOibreacha Poiblí, Soláthar Poiblí agus Baincéireachta Idirnáisiúnta)
 • Caoimhin Mac Unfraidh - Aire Stáit ag an Roinn Coimirce Sóisialaí (le freagracht speisialta air maidir le Tacaíocht Fostaíochta, Pobail agus Shóisialta)
 • Dara Ó Múrchu - Aire Stáit ag Ranna an Taoisigh agus Gnóthaí Eachtracha agus Trádála (le freagracht speisialta air maidir le Gnóthaí Eorpacha agus Cosaint Sonraí)
 • Aodhán Ó Ríordáin - Aire Stáit ag Ranna an Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus Éalaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta (le freagracht speisialta air maidir le Pobail Nua, Cultúr agus Comhionannas)
 • Áine Ní Faolaín - Aire Stáit ag Ranna Talmhaíochta, Bia agus Mara agus Iompair, Turasóireachta agus Spóirt (le freagracht speisialta uirthi maidir le Forbairt Eacnamaíoch Tuaithe agus Iompair Tuaithe)